03-6888588
פורטל הרכב
פרסום זה מופץ כשרות צרכני לחברי מועדון הוֹט. אין לראות באמור בפרסום זה משום המלצה להתקשרות או לרכישה. תוכן הפרסום, לרבות בכל הנוגע למכירה מיוחדת כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, הוא באחריות הבלעדית הוא באחריות של החברות הרכב המפורסמות באתר בע"מבפורטל, ואין למועדון צרכנות הוֹט ו/או להסתדרות ההנדסאים והטכנאים ו/או להסתדרות האקדמאים במח"ר ו/או להסתדרות/לשכת המהנדסים ו/או לאיגוד העובדים הסוציאליים ו/או לחברת ישראכרט כל אחריות לאמור בפרסום זה. ט.ל.ח. דיוור זה של מועדון הוֹט הינו לפי מאגר מידע רשום מס' 1067794. המעוניין להימחק מהמאגר מתבקש להעביר למועדון הוֹט את בקשתו בצרוף שם ומשפחה, מס' ת.ז. (9 ספרות), לכתובת: ת.ד. 52485 תל אביב 67771 או בפקס: 03-6882923.

תקנון פורטל הרכב

הפרסומים המופיעים באתר זה מופצים כשרות צרכני לחברי מועדון הוֹט. אין לראות באמור בפרסומים משום המלצה להתקשרות או לרכישה. ניהול והפעלת האתר באחריות חברת יוסי זיו (2008) בע"מ. תוכן הפרסומים, לרבות בכל הנוגע למכירה מיוחדת כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, הוא באחריות הבלעדית של החברות והגופים המפרסמים.

מועדון הוט אינו אחראי לתנאי ההתקשרות, איכות ו/או טיבם של המוצרים/שירותים המוצעים באתר ו/או תקלות או טעויות אחרות. אין לראות בפורטל או באמור בו משום המלצה של מועדון הוט לרכישת רכב ו/או מוצר ו/או שירותים המופיעים בפורטל.

מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים, ולבדוק את הרכב במכון מורשה, לפני ביצוע הרכישה.

אין למועדון צרכנות הוֹט ו/או להסתדרות ההנדסאים והטכנאים ו/או להסתדרות האקדמאים במח"ר, ו/או להסתדרות/לשכת המהנדסים ו/או לאיגוד העובדים הסוציאליים ו/או לחברת ישראכרט כל אחריות לאמור בפרסומים אלה. ט.ל.ח.

אנו מודים לך (להלן - "המשתמש") על בחירתך להיכנס לפורטל הרכב ו/או לכל עמוד בפורטל (להלן ביחד - "פורטל הרכב" ) - בכפוף לתנאי שימוש אלה. תוכל לגלוש בכל דפי ההפורטל, להיחשף הצעות מכירה המופיעים בו ולפרסם את שמך ופרטיך האישיים בדף ההרשמה על מנת שנציגנו יוכלו ליצור עמך קשר.

ניהול הפורטל יעשה ע"י יוסי זיו (2008) בע"מ, עבור עמיתי מועדון צרכנות הוֹט. בפורטל הרכב מפורסמות הצעות מכירה של יבואנים, חברות מכירת רכב

יוסי זיו ואו מועדון צרכנות הוֹט אינם בעלי הרכב המציעים באתר, ואין להם או למי מטעמם כל אחריות לתוכן הפרסום. הפרסום בפורטל הינו באחריות הבלעדית של החברות והגופים המפרסמים ואין ליוסי זיו ולמועדון צרכנות הוֹט כל אחריות לאמור בפרסום. ט.ל.ח

במסגרת תנאי שימוש אלו, "משתמש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם ו/או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לפורטל ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.

כללי

השימוש בפורטל כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. פורטל הרכב שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפורטל הרכב לכל מטרה שהיא. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין פורטל הרכב לבין כל אדם המשתמש בפורטל במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותי הרכב ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש בפורטל הרכב.

פורטל הרכב יוכל לשנות מעת לעת את מבנה הפורטל, מראהו, את השירותים והתכנים בפורטל, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פורטל הרכב ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

במסגרת השירותים, פורטל הרכב יפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיו באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי פורטל רכב ו/או יוסי זיו (2008) בע"מ אינם אחראי לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.
נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי.

במסגרת אותם שירותים באתר הדורשים מסירת מידע אישי תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכו'. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של פורטל הרכב. נדגיש כי מסירת הנתונים הנ"ל על-ידך אינה מחויבת על-פי חוק אולם ללא מסירת נתונים אלו לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, הואיל ופורטל הרכב יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על-ידך (לדוגמא, סוג הרכב, שנתון, תקציב וכו).
במידה ותפנה לקבלת מידע דרך הפורטל, פנייה שתקלט במערכת תענה בהקדם האפשרי על ידי נציגנו או נציג מטעם החברות המפרסמות ומציעות פרויקטים במסגרת הפורטל.

אחריות המשתמש/ת

פורטל הרכב הינו פורטל המיועד לעמיתי מועדון צרכנות הוֹט ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה בלבד. מאחר ופורטל הנדל"ן חשוף לכל משתמש ברשת האינטרנט, המידע המובא בפורטל עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא. השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו ותכניו- הינו על אחריותך כמשתמש/ת בלבד.

אופן השימוש של פורטל הרכב במידע

שימושך בפורטל ,כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר, עיון במדורים ספציפיים המופיעים באתר, התאמה אישית של סוגי רכב שונים וכל הקשור לפורטל עצמו וכו'. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך (להלן: "המידע") - ככל שתמסור כזה - יישמר במאגר הנתונים של הפורטל. הפורטל מתחייב בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים במסמך זה.

יוסי זיו (2008) בע"מ מתחייבת כי השימוש במאגר המידע אשר נצבר במסגרת הפורטל הינו לשימוש המידע שהוצג ו/או יוצג בפורטל בלבד, ואין ליוסי זיו (2008) בע"מ כל זכות לשימוש במידע שיגיע מהפורטל לצרכים אחרים. מאגר המידע שיצטבר שייך למועדון צרכנות הוֹט וליוסי זיו (2008) בע"מ תהיה הזכות להשתמש במאגר זה רק רק לצורך פעילותו עבור מועדון צרכנות הוֹט וחבריו.

השימוש במידע שייאסף על ידי פורטל הרכב, ככל שייאסף, ייוחד למימוש היעדים הבאים:
1. התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך.
2. התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך.
3. קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או יצירת קשר עמך בדרכים אחרות (לרבות באמצעות הטלפון).
4. בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים    
    הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם וזאת לטובת כלל 
    המשתמשים והגולשים.
5. במסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת האתר ועדכונו, וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת האתר, פורטל הרכב  
   יעביר מידע ממאגר נתוניו למפרסמים שונים לרבות הגופים והחברות המפרסמות את הפרויקטים במסגרת הפורטל.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שפורטל הרכב יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה פורטל הרכב רשאי:
א. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך קבלת השירות אותו ביקש המשתמש, כגון: קבלת אינפורמציה על מבצעי מכירת רכב או כל מוצר או שירות אחר.
ב. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי פורטל הרכב בקשר עם המשתמש לצרכי ניתוח צרכים ופרויקטים בתחום הרכב, הקשורים עם מועדון צרכנות הוֹט בלבד.
על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי פורטל הרכב ואו יוסי זיו (2008) בע"מ אינם רשאים לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, או עפ"י תנאי שימוש אלה, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, כפי שמילא להלן ו/או כפי שמופיע במסמכים ופרטים אחרים אותם מסר לפורטל הרכב, לרבות פרטי המשתמש בפורטל הרכב (להלן ולעיל - "פרטי המשתמש").
המשתמש נותן בזאת לפורטל הרכב ו/או למועדון צרכנות הוֹט את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלו ו/או באמצעי תקשורת אחרים. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב  יוסי זיו (2008) בע"מ למען כפי שמצוין בסעיף 4 שלהלן, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.

הפעלתו השוטפת של האתר

פורטל הרכב אינו מתחייב להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. פורטל הרכב שומר לעצמו את הזכות לערוך כראות עיניו שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. פורטל הרכב מצדו עושה וימשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם הוא אינו מתחייב כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

אבטחת מידע

יוסי זיו (2008) בע"מ מאבטחת את המידע המצוי בפורטל, וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת הפורטל זה, במערכות מתקדמות. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך,  יוסי זיו (2008) בע"מ  אינו יכול להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתרים וברשת המחשבים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

יוסי זיו (2008) בע"מ  הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של פורטל הרכב ובאתרים הנלויים אליו באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר עיצובו הגראפי של הפורטל, שמות וסימנים מסחריים, מבנה האתר, פטנטים ומדגמים, השימוש בפורטל הרכב, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו המפה ואופן השימוש בה, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא הינם של פורטל הרכב חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת יוסי זיו (2008) בע"מ בכתב ומראש.

הגבלת אחריות

יוסי זיו (2008) בע"מ ו/או מועדון צרכנות הוֹט אינם אחראים לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.

מובהר בזה, כי יוסי זיו (2008) בע"מ ו/או מועדון צרכנות הוֹט לא יהיו אחראים בין אם ביחד או לחוד בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לפורטל הנדל"ן ו/או לשירותים והתכנים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים והתכנים ע"י פורטל הרכב תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, פורטל הרכב אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

יוסי זיו (2008) בע"מ אינו אחראי לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים בפורטל, לרבות ע"י צדדים שלישיים.

יש לציין ולהבהיר, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), ויוסי זיו (2008) בע"מ ו/או מועדון צרכנות הוֹט אינם אחראים לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

השירותים מכילים קישוריות (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. פורטל הרכב אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.

מובהר בזאת, כי לפורטל הרכב מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש וכן לפורטל הרכב אין שליטה על מקורות אלו ואינו אחראי לאמיתותם, דיוקם, תקפותם, או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. לכן המידע כולו הנכלל בתכנים מוצג כלשונו ללא אחריות כלשהי מצידה של פורטל הרכב ונעשה על פי שיקול דעת המפרסם ו/או המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

בכל מקרה, פורטל הרכב ו/או רשף נכסים ו/או מועדון צרכנות הוֹט ו/או כל נציג מטעמם לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו') כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה.

המשתמש מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד פורטל הרכב ו/או יוסי זיו (2008)בע"מ ו/או מועדון צרכנות הוֹט ו/או כנגד מי מטעמם. השימוש בשירותים ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל הרכב ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

למרות שפורטל הרכב עושה כמיטב יכולתו לתחזק את השירותים והתכנים, אין ולא תהיה לו אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או התכנים כתוצאה מהשימוש בהם ו/או מאי יכולת לעשות בהם שימוש.

פורטל הרכב אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי פורטל הרכב או מי מטעמה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל פורטל הנדל"ן מי מספקיו ו/או מי מטעמו. טל"ח.